Najbolji način da saznate ključne informacije za pokretanje novog poslovnog poduhvata jest napraviti dobru analizu tržišta.

Kvalitetna analiza nužan je preduvjet u izradi kvalitetnog marketinškog plana, pa time i kvaliteta poslovnih odluka koje donosite, direktno ovisi o kvaliteti informacija koje posjedujete.

Istraživanje tržišta nam pruža potporu pri donošenju marketinških odluka. Prema jednostavnoj definiciji, istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka, u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje marketinških odluka o upravljanju marketingom.

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organiziranje i kontrolu cjelokupnog procesa poslovanja i omogućuje nam da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje dobijemo istraživanjem, kao i rješavanje problema i prepreka na putu do uspjeha u poslovanju.

Neophodnost istraživanja tržišta se ogleda u tome što se rizik nikada u potpunosti ne može eliminirati, upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka. Poduzeće se odlučuje na istraživanje tržišta samo u onim slučajevima kada ne raspolaže sa dovoljno informacija koje su neophodne da se donese ključna odluka.

U okviru ove usluge nudimo slijedeće:

  • istraživanje ponude i potražnje za određenim proizvodima i uslugama na tražištu
  • kreiranje baze podataka sa svim relevantnim informacijama o poslovnim subjekatima za određenu branšu
  • kreiranje baze podataka sa svim relevantnim informacijama o poslovnim subjekatima za određeno područje
  • druge informacije sa tržišta po zahtjevu klijenta.